گندزداییگندزدایی آب صنعتی یا آشامیدنی،کلرزنی،ماوراء بنفش UV و ازن

 

استفاده از UV

اشــعه مــاورا بنفــش یکــی از روش هــای طبیعــی گنــد زدایـی آب اسـت بـه شـیوه موثـر در جهـت ضدعفونـی میکروارگانیســم و پاتــوژن هــا مــا بیــن اســتفاده از مــواد شــیمیایی اســت سیســتم هــای  UVدر مقیــاس هــای مختلــف قابــل دسترســی بــوده و در عیــن حــال نگهــداری ســاده دارد.

 

اساس عملکرد گندزدایی آب با اشعه فرابنفش UV :

تابــش اشــعه ی مــاورا بنفــش در ســلول میکروبــی باعـث تغییـر در سـاختار  DNA و بدیـن اسـاس هویـت ســلول میکروبــی تغییــر نمــوده و خنثــی مــی شــود.

 

 

ساختار دستگاه گندزدایی UV ماورا بنفش