گندزداییگندزدایی آب صنعتی یا آشامیدنی،کلرزنی،ماوراء بنفش UV و ازن

 

کلراسیون CL2

کلـر زنـی روش موثـر جهـت گنـد زدایـی اسـت و هـدف آن از بیـن بـردن عامـل هـای میکروبـی و بیمـاری زا از دلایــل عمــده ی اســتفاده از کلــر مــی تــوان بــه موثــر بــودن آن حتــی بــرای غلظــت هــای پاییــن ارزان و در دســت رس بــودن آن داشــتن باقیمانــده در آب پــس از عمــل گنــد زدایــی اشــاره کــرد البتــه بایــد توجــه داشــت کلــر مــورد نیــاز مناســبی جهــت اســتفاده پیــش تصفیــه در سیســتم  ROنیســت در صورتــی کــه (ممبــران) غشــاء اســمز معکــوس یــا کلــر تمــاس پیـدا کنـد باعـث خرابـی ممبـران و در نتیجـه نیـاز بـه تعویــض آن مــی شــود.

 

کلریناتور (یا پکیج تزریق مواد شیمیایی)

بــه پکیــج هــای تزریــق کلــردر سیســتم کلریناتــور گفتـه مـی شـود کـه در ابعـاد و ظرفیـت هـای مختلـف و بـه صـورت دسـتی یـا هـر مشـخصه طراحـی و اجـرا مـی شـود جـزء اصلـی سیسـتم کلریناتـور یـک دسـتگاه دوزینـگ پمـپ (مترینـگ پمـپ) یـا پمـپ انـدازه گیـر  مـی باشـد کـه از انـواع مگنتـی دیافراگمـی سـلونوئید ســاخت و تولیــد همیــن شــرکت اســتفاده مــی شــود البتـه بـه سـفارش مـی تـوان از نمونـه هـای اروپایـی یــا برنــد دلخــواه نیــز اســتفاده نمــود. لازم بــه ذکــر اســت کــه ایــن پکیــج هــا صرفــا جهــت تزریـق کلـر نبـوده و جهـت تزریـق دیگر مواد شـیمیایی مایـع هـم قابـل اسـتفاده میباشـد و بـه دلیـل اینکـه ایــن پکیــج هــا در مــوارد تزریــق کلــر کاربردبیشــتری دارنـد بـه زبـان عامیانـه بـه کلیریناتـور معـروف شـده اسـت.

گندزدایی آب با استفاده از CL2