گندزداییگندزدایی آب صنعتی یا آشامیدنی،کلرزنی،ماوراء بنفش UV و ازن

 

ازون گاز تقریبـا بـی رنـگ بـا قـدرت اکسـید کنندگـی بالاسـت و از عبـور اکسـیژن از یـک میـدان الکتریکی یــا ولتــاژ بــالا ایجــاد مــی شــود بــه دلیــل قــدرت اکســید کنندگــی و ضدعفونــی کنندگــی قــوی آن در مــدت زمــان کوتاهــی ســبب نابــودی همــه باکتریهــا پاتـوژن هـا ویـروس هـا اسـپورها مخمرهـا و جلبـک هـا مـی گـردد در سیسـتم ضـد عفونـی بـا ازون مـاده مصرفــی هــوای محیــط مــی باشــد بــر خــاف ضــد عفونــی کننــده هــای معمولــی کلــر و فرمالــی و مــواد شـیمیایی دیگـر و اکسیداسـیون یـا ازون هیچگونـه مـواد سـمی یـا مضـر بـر جـای نمـی گـذارد.

 گندزدایی آب با استفاده از ازن O3

 

 

گندزدایی آب با استفاده از ازن O3