گندزداییگندزدایی آب صنعتی یا آشامیدنی،کلرزنی،ماوراء بنفش UV و ازن

 

وقتــی کــه آب از مراحــل مختلــف تصفیــه مــی گــذرد بســته بــه اینکــه بــه چــه مصرفــی مــی رســد بایــد در حــد مــورد لــزوم ضــد عفونــی گــردد. بــرای مثــالآب آشـامیدنی بعـد از تصفیـه و حـذف مـواد معلـق ومحلـول در آن بایـد از هرگونـه آلودگـی میکروبـی نیـزبـه دور باشـد و از نظـر بهداشـتی و سـامتی هیچگونـه خطــری بــرای مصــرف کننــده نداشــته باشــد.

از بیـن بـردن و یـا غیـر فعـال کـردن موجـودات زنـدهذره بینــی و میکرواورگانیســم هــای بیمــاری زا بــاعنــوان ضــد عفونــی کــردن آب شــناخته مــی شــود.عمــل ضــد عفونــی کــردن بــا روش هــای زیــر قابــل اجــرا اســت :
الــف) ضــد عفونــی بــا مــواد شــیمیایی کــه شــامل افــزودن کلــر و ترکیبــات آن، بــرم، یــد و اوزون مــی باشــد.
ب) ضــد عفونــی بــا عوامــل فیزیکــی از جملــه گرمــا ، اشــعه مــاوراء بنفــش و اشــعه گامــا

 

مکانیسم واکنش ضد عفونی کننده ها
بـرای شـرح عمـل ضـد عفونـی کننـده هـا چهـار مکانیزم پیشـنهاد شـده اسـت کـه عبارت انـد از:
الف) تخریب دیواره سلولی
ب) تغییر در نحوه نفوذ پذیری سلول
پ) تغییر در ماهیت کلوئیدی پروتوپاسم
ت) اختلال در فعالیت آنزیم ها

پـاره شـدن و تخریـب دیـواره سـلولی باعـث مـرگ ســلول مــی شــود و ایــن عمــل ســبب از بیــن رفتــن میکروارگانیســم مــی شــود.  بعضـی از ترکیبـات ضـد عفونـی کننـده، نفـوذ انتخابـی غشـاء سیتوپاسـم سـلول را تغییـر مـی دهـد و سـبب مــی شــدند مــواد غذایــی حیاتــی بــرای ســلول مثــل نیتـروژن و فسـفر بـه جـای آن کـه وارد غشـاء شـدند از آن خـارج مـی شـوند. دســته ای دیگــر از عوامــل ضــد عفونــی کننــده ماننــد تشعشــع، عوامــل اســیدی و قلیایــی موجــب مــی شــدند کــه ماهیــت کلوئیــدی پرتوپاســم تغییــر مــی کنــد. بــه طــور مثــال ســبب لختــه شــدن و در نتیجــه مقدمــات مــرگ ســلول را فراهــم میکنــد و همچنیــن ضــد عفونــی کننــده هــای مثــل کلــر و ازون بـا عمـل اکسیداسـیون سـبب بـه کـم ریختـن سـاختار شــیمیایی آنزیــم هــا مــی شــوند و فعالیــت آنهــا را از بیــن میبرنــد و یــا کنــد مــی کننــد