گندزداییگندزدایی آب صنعتی یا آشامیدنی،کلرزنی،ماوراء بنفش UV و ازن

 

گندزدایی

گندزدایی آب با اشعه فرابنفش UV

استفاده از UV

اشــعه مــاورا بنفــش یکــی از روش هــای طبیعــی گنــد زدایـی آب اسـت بـه شـیوه موثـر در جهـت ضدعفونـی میکروارگانیســم و پاتــوژن هــا مــا بیــن اســتفاده از مــواد شــیمیایی اســت سیســتم هــای  UVدر مقیــاس هــای مختلــف قابــل دسترســی بــوده و در عیــن حــال نگهــداری ســاده دارد.

 

اساس عملکرد گندزدایی آب با اشعه فرابنفش UV :

تابــش اشــعه ی مــاورا بنفــش در ســلول میکروبــی باعـث تغییـر در سـاختار  DNA و بدیـن اسـاس هویـت ســلول میکروبــی تغییــر نمــوده و خنثــی مــی شــود.

 

 

ساختار دستگاه گندزدایی UV ماورا بنفش

گندزدایی آب با استفاده از CL2

کلراسیون CL2

کلـر زنـی روش موثـر جهـت گنـد زدایـی اسـت و هـدف آن از بیـن بـردن عامـل هـای میکروبـی و بیمـاری زا از دلایــل عمــده ی اســتفاده از کلــر مــی تــوان بــه موثــر بــودن آن حتــی بــرای غلظــت هــای پاییــن ارزان و در دســت رس بــودن آن داشــتن باقیمانــده در آب پــس از عمــل گنــد زدایــی اشــاره کــرد البتــه بایــد توجــه داشــت کلــر مــورد نیــاز مناســبی جهــت اســتفاده پیــش تصفیــه در سیســتم  ROنیســت در صورتــی کــه (ممبــران) غشــاء اســمز معکــوس یــا کلــر تمــاس پیـدا کنـد باعـث خرابـی ممبـران و در نتیجـه نیـاز بـه تعویــض آن مــی شــود.

 

کلریناتور (یا پکیج تزریق مواد شیمیایی)

بــه پکیــج هــای تزریــق کلــردر سیســتم کلریناتــور گفتـه مـی شـود کـه در ابعـاد و ظرفیـت هـای مختلـف و بـه صـورت دسـتی یـا هـر مشـخصه طراحـی و اجـرا مـی شـود جـزء اصلـی سیسـتم کلریناتـور یـک دسـتگاه دوزینـگ پمـپ (مترینـگ پمـپ) یـا پمـپ انـدازه گیـر  مـی باشـد کـه از انـواع مگنتـی دیافراگمـی سـلونوئید ســاخت و تولیــد همیــن شــرکت اســتفاده مــی شــود البتـه بـه سـفارش مـی تـوان از نمونـه هـای اروپایـی یــا برنــد دلخــواه نیــز اســتفاده نمــود. لازم بــه ذکــر اســت کــه ایــن پکیــج هــا صرفــا جهــت تزریـق کلـر نبـوده و جهـت تزریـق دیگر مواد شـیمیایی مایـع هـم قابـل اسـتفاده میباشـد و بـه دلیـل اینکـه ایــن پکیــج هــا در مــوارد تزریــق کلــر کاربردبیشــتری دارنـد بـه زبـان عامیانـه بـه کلیریناتـور معـروف شـده اسـت.

گندزدایی آب با استفاده از CL2

گندزدایی آب با استفاده از ازن O3

ازون گاز تقریبـا بـی رنـگ بـا قـدرت اکسـید کنندگـی بالاسـت و از عبـور اکسـیژن از یـک میـدان الکتریکی یــا ولتــاژ بــالا ایجــاد مــی شــود بــه دلیــل قــدرت اکســید کنندگــی و ضدعفونــی کنندگــی قــوی آن در مــدت زمــان کوتاهــی ســبب نابــودی همــه باکتریهــا پاتـوژن هـا ویـروس هـا اسـپورها مخمرهـا و جلبـک هـا مـی گـردد در سیسـتم ضـد عفونـی بـا ازون مـاده مصرفــی هــوای محیــط مــی باشــد بــر خــاف ضــد عفونــی کننــده هــای معمولــی کلــر و فرمالــی و مــواد شـیمیایی دیگـر و اکسیداسـیون یـا ازون هیچگونـه مـواد سـمی یـا مضـر بـر جـای نمـی گـذارد.

 گندزدایی آب با استفاده از ازن O3

 

 

گندزدایی آب با استفاده از ازن O3

مقدمه ای بر گندزدایی آب

وقتــی کــه آب از مراحــل مختلــف تصفیــه مــی گــذرد بســته بــه اینکــه بــه چــه مصرفــی مــی رســد بایــد در حــد مــورد لــزوم ضــد عفونــی گــردد. بــرای مثــالآب آشـامیدنی بعـد از تصفیـه و حـذف مـواد معلـق ومحلـول در آن بایـد از هرگونـه آلودگـی میکروبـی نیـزبـه دور باشـد و از نظـر بهداشـتی و سـامتی هیچگونـه خطــری بــرای مصــرف کننــده نداشــته باشــد.

از بیـن بـردن و یـا غیـر فعـال کـردن موجـودات زنـدهذره بینــی و میکرواورگانیســم هــای بیمــاری زا بــاعنــوان ضــد عفونــی کــردن آب شــناخته مــی شــود.عمــل ضــد عفونــی کــردن بــا روش هــای زیــر قابــل اجــرا اســت :
الــف) ضــد عفونــی بــا مــواد شــیمیایی کــه شــامل افــزودن کلــر و ترکیبــات آن، بــرم، یــد و اوزون مــی باشــد.
ب) ضــد عفونــی بــا عوامــل فیزیکــی از جملــه گرمــا ، اشــعه مــاوراء بنفــش و اشــعه گامــا

 

مکانیسم واکنش ضد عفونی کننده ها
بـرای شـرح عمـل ضـد عفونـی کننـده هـا چهـار مکانیزم پیشـنهاد شـده اسـت کـه عبارت انـد از:
الف) تخریب دیواره سلولی
ب) تغییر در نحوه نفوذ پذیری سلول
پ) تغییر در ماهیت کلوئیدی پروتوپاسم
ت) اختلال در فعالیت آنزیم ها

پـاره شـدن و تخریـب دیـواره سـلولی باعـث مـرگ ســلول مــی شــود و ایــن عمــل ســبب از بیــن رفتــن میکروارگانیســم مــی شــود.  بعضـی از ترکیبـات ضـد عفونـی کننـده، نفـوذ انتخابـی غشـاء سیتوپاسـم سـلول را تغییـر مـی دهـد و سـبب مــی شــدند مــواد غذایــی حیاتــی بــرای ســلول مثــل نیتـروژن و فسـفر بـه جـای آن کـه وارد غشـاء شـدند از آن خـارج مـی شـوند. دســته ای دیگــر از عوامــل ضــد عفونــی کننــده ماننــد تشعشــع، عوامــل اســیدی و قلیایــی موجــب مــی شــدند کــه ماهیــت کلوئیــدی پرتوپاســم تغییــر مــی کنــد. بــه طــور مثــال ســبب لختــه شــدن و در نتیجــه مقدمــات مــرگ ســلول را فراهــم میکنــد و همچنیــن ضــد عفونــی کننــده هــای مثــل کلــر و ازون بـا عمـل اکسیداسـیون سـبب بـه کـم ریختـن سـاختار شــیمیایی آنزیــم هــا مــی شــوند و فعالیــت آنهــا را از بیــن میبرنــد و یــا کنــد مــی کننــد