تصفیه فاضلابتصفیه فاضلاب صنعتی،لجن فعال،بیوراکتور غشائی MBRو...

 

فرایند Attached Growth Airlift Reactor) AGAR)

فرایند AGAR با هدف افزایش کارایی فرایند هوادهی ابداع گردیده است. در این روش با استفاده از پرکنهای(Packing) ویژه سطح هوادهی به شدت افزایش مییابد. سیستم هوادهی عمقی به کمک توزیع کنندههای هوا موجب چرخش و حرکت پرکنها و ایجاد آشفتگی در مخزن هوادهی میشود. وجود آشفتگی در مخزن هوادهی راندمان هوادهی و مقاومت در برابر شوکهای آلی و هیذرولیکی را افزایش میدهد. این روش نیز به دلیل تغییرات اندک نسبت به سیستم هوادهی جهت افزایش ظرفیت واحدهای تصفیه فاضلاب موجود کاربرد دارد.

به طور کلی پکیج‌های تصفیه فاضلاب شرکت بین المللی سحر آّب صنعت با استفاده از فرایند AGAR دارای مزایای زیر میباشد:

افزایش راندمان هوادهی و در نتیجه آن کاهش هزینههای عملیاتی
کاهش حجم سیستم تصفیه فاضلاب
امکان افزایش ظرفیت سیستم تصفیه و کاهش استفاده از مواد اولیه، در نتیجه آن کاهش سرمایه گذاری اولیه
افزایش راندمان حذف نیتروژن بدون افزایش زمان ماند هیدرولیکی