راهکار های گندزداییگندزدایی آب آشامیدنی،آب چاه،گندزدایی آب استخر

 

از دیدگاه بهداشتی آب استخرها باید داراي ویژگیهاي فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مناسب بوده و در حد مطلوب حفظ گردد.

گندزدایی مستمر محیط اطراف استخرها ازجمله سکوها توصیه میشود. استفاده از کلر بیش از حد استاندارد تأثیر منفی بر سایر پارامترها خواهد گذاشت. در صورت آلودگی آب استخرها و عدم رعایت مسائل بهداشتی، زمینه ابتلا به انواع عفونتها، بیماريهاي پوستی و قارچی در شناگران به وجود میآید.

در استخرهاي شنا به دلیل اینکه بدن انسان مستقیماً با آب در تماس است، با غوطه ور شدن در آب ممکن است آب وارد دهان، بینی، گوش و چشم شناگر گردد و بیماريهاي مختلف میکروبی و قارچی و گوارشی وارد بدن شود.

همچنین، متقابلاً شناگرها نیز میتوانند از طریق پوست، بزاق، روده و اندامهاي تناسلی خود میلیونها میکروارگانیسم را وارد آب کنند.

 

مطالعات گوناگون نشان میدهد که بیماريهاي قارچی، میکروبی و انگلی در استخرهاي شنا یک مسئله مهم میباشد بنابراین، میبایست غلظت کلر آزاد باقیمانده به طور روتین پایش گردد. تحقیقات نشان داده است که کلرزنی ناکافی استخرهاي شنا منجر به کلونیزه شدن باکتريهاي گرم منفی به خصوص سودوموناس میشود .

نکته ضروري قابل ذکر این است که غلظت کلر آزاد باقیمانده، تنها عامل مؤثر گندزدایی نیست و براي رسیدن به کارایی بالاي گندزدایی pH  مناسب نیز ضرورت دارد. افزایش pHآب استخرها سبب میشود که درصد کمتري از کلر باقیمانده به شکل اسید هیپوکلروس درآید و لذا قدرت گندزدایی کلر کاهش مییابد و از سوي دیگر، کاهش pH و افزایش کلر، به بیش از حد استاندارد، باعث خورندگی تأسیسات و تحریک و سوزش چشم و پوست شناگران میشود.

هر چه کدورت بالاتر میرود میزان شفافیت آب استخر کمتر شده و فرایند گندزدایی بهخوبی انجام نمیشود.
محلهاي نشستن در سونا که بهطور دائم در تماس با بدن اشخاص میباشند نیز محیط مناسبی براي آلودگی قارچی از طریق تماس است.

 

براي هر چه بهتر شدن کیفیت آب استخرها و به دنبال آن کاهش انواع بیماريهاي منتقله از طریق شنا در استخرها، کنترل مکرر آنها ازنظر آلودگی و ارائه آموزش به اداره کنندگان استخر و گندزدایی مستمر محیط اطراف استخر، به ویژه سکوها توصیه میشود.