راهکار تصفیه فاضلابتصفیه فاضلاب صنعتی،کشتارگاه،انسانی،صنایع بزرگ

 

 کشتارگاه های دام یکی از مراکز تولید فاضلاب با بار آلودگی بالا می باشد که در صورت عدم تصفیه ی مناسب می تواند باعث آلودگی فراوان محیطی شود. بنابراین قبل از ورود به محیط باید به روش مناسب تصفیه گردد. آگاهی از نحوه عملکرد این سیستم ها باعث کمک کردن به رفع نقص ها و افزایش راندمان آن ها میشود. رشد روز افزون جمعیت و ارتقاء سطح زندگی، توسعه ی صنایع وتکنولوژی و در نهایت بهای اندکی که انسان برای محیط زیست به دلیل رایگان بودن آن قائل است باعث آلودگی محیط زیست و تشدید ویرانی آن شده است. به یقین می توان گفت که مهم ترین بخش آلودگی محیط زیست که تاثیر سریع و بی درنگ آن جوامع بشری را تحت تاثیر خود قرار داده و نتیجه تخلیه پساب های خروجی غیر استاندارد فاضلاب ها به خصوص فاضلاب های صنعتی می باشد: آلودگی آب،تصفیه ی آب های آلوده و تامین آب سالم و قابل شرب حاوی مقداری اکسیژن می باشد است .آب طبیعی معموال که زندگی  حیوانات و گیاهان آبزی به حداقل غلظت اکسیژن محلول در آب بستگی دارد

 

آب های سطحی در مقایسه با آب های زیرزمینی اکسیژن محلول بیشتری دارند وجود مواد شیمیایی احیاکننده و به ویژه مواد آلی در آب موجب مصرف و کاهش مقدار اکسیژن محلول می گردد در صورتی که مقدار اکسیژن محلول در آب کمتر از حداقل مجاز برای زندگی جانداران آبزی باشد،آب آلوده تلقی می شود (آلوده سازی آب به وسیله ی فاضلاب وقتی بیشتر آشکار می شود که بدانیم هر متر مکعب فاضلاب 40تا60 مترمکعب آب سالم را آلوده می سازد. تاثیر نامطلوب ناشی از دفع نادرست فاضلاب ها به حدی است که امروزه اجرای طرح های تصفیه ی فاضلاب های شهری و صنعتی را به امری ضروری و بنیادی مبدل ساخته است ) امروزه روش های مشتمل بر فرآیندهای بیولوژیکی از جمله روش های برکه تثبیت، لاگون های هوازی و بی هوازی و لجن فعال به طور گسترده ای در تصفیه انواع فاضلاب های مختلف با بار آلی زیاد مورد استفاده قرار می گیرد که در این میان فرآیند لجن فعال از قدیمی ترین و متداولترین روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب است.