راهکارتصفیه آبتصفیه آب صنعتی،آشامیدنی،آب دریا،آب شور،آب چاه،لب شور

 

پیشرفت هم زمان شیرین سازی آب دریا وتصفیه واستفاده مجدد از فاضلاب اتفاقی نمی باشد پیشرفت های فنی مشابه که هزینه تأسیسات آب شیرین کن را کاهش داده است .باعث شده که پروژه های استفاده مجدد از فاضلاب در مناطقی که سابقا" به آن ها توجهی نمی شد مطرح گردند .در حال حاضر تعداد رو به افزایش پروژه های تأمین آب خانگی وصنعتی ، استفاده مجدد از فاضلاب را به عنوان گزینه ای اقتصادی که نسبت به خشکسالی نیز حساس نیست مطرح می نماید .

منظور از احیای فاضلاب   همان تصفیه ویا فرایند تبدیل فاضلاب به کیفیتی است که مجددا " قابل استفاده باشد . استفاده مجدد   آب اشاره به استفاده سودمند از فاضلاب تصفیه شده دارد .

بسیاری از پروژه های استفاده مجدد از فاضلاب خانگی از فرایندهای تصفیه درجه 3 5 متداول مانند زلال سازی   (ته نشین سازی مواد معلق ) وفیلتراسیون  برای حذف جامدات معلق ریز استفاده می کنند وبه این ترتیب آب رابرای استفاده مجدد به منظور مصارف غیر شرب منند آبیاری وخنک کننده ها ی صنعتی مناسب می سازند .

فناوری آب شیرین کن می تواند برای تولید آب با کیفیت بالا نیز به کار رود که تصفیه مجدد آب اشاره دارد .این آب با کیفیت بالا را می توان به گونه ای اصلاح کرد که تقریبا" برای هر نوع استفاده غیر مستقیم شرب  یا مصارف صنعتی مانند استفاده در دیگ های بخار قابل کاربرد باشد .

در حال حاضر استفاده مجدد از فاضلاب خانگی به منظور مصارف شرب محدود به مناطقی با نیاز بسیار شدید است .اگرچه با فناوری های پیشرفته تبدیل فاضلاب به آب قابل مصرف شهری   می توان آبی تولید کرد که حتی از سخت ترین استانداردهای آب آشامیدنی نیز بالاتر باشد اما هنوز به لحاظ روانی مردم آمادگی پذیرش استفاده از فاضلاب به عنوان آب شرب راندارند .

 

شرب سازی یا قابل استفاده سازی محصول خروجی سیستم تصفیه فاضلاب