راهکارتصفیه آبتصفیه آب صنعتی،آشامیدنی،آب دریا،آب شور،آب چاه،لب شور

 

آبخوان های   آب زیر زمینی بالغ بر 90 درصد منابع آب شیرین دنیا راتشکیل می دهند .اغلب این منابع بسیار عمیق بوده وبهره برداری از آنها دور از دسترس است .همچنین آن بخش که در دسترس است .اکثرا" محتوی غلظت بالایی از مواد  معدنی مانند کلسیم می باشند که باعث سختی آن ها می شود .به آبی که میزان کل جامدات محلول (TDS) تا بین 1000 و10000 میلی گرم درلیتر باشد آب لب شور اطلاق می گردد .این  آب برای مصرف بشر مناسب نمی باشد اما اغلب اوقات شیرین سازی آن به منظور ایجاد یک منبع آب شیرین دائم (متناوب ) بسیار ارزانتر از اب دریاست .چون منابع آب زیر زمینی اغلب در مناطقی دور از دریاها واقع شده اند یافتن  روش مناسب زیست محیطی برای تخلیه پساب امری دشوار است .